ansatz suomeksi   käyminen de, rehevöityminen de, riittävä de, toimiminen de, toimintatapa de, toimiva de, työ de, työn tekeminen de, työskenteleminen de, työskentelytapa de, työssäkäyvä de, työtätekevä de, alkeet de p, perusajatus de, peruskuvio de, perusteet de p, rudimentti de, surkastuma de

Esimerkkilauseet

*: In such cases, scientists often make an ansatz, an educated guess if you like, and then proceed to compute the consequences of the guess.

suositut haut
visionner tilldela transperson Pferdchen gland Anbetung

: